author-avatar

درباره فهیمه بابایی نژاد

کارشناس ارشد کارآفرینی گرایش IT از دانشگاه تهران علاقمند توسعه کسب و کارها بخصوص (SME) و عاشق نوشتن و داستان سرایی