قوانین کنسلی

چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تایید به هر دلیل رزرو توسط متقاضی لغو شود، میزان خسارتی که باید پرداخت شود به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

الف) اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام کند، هیچ گونه جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

ب) از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازای  هر اتاق.

ج) از ۱۰ روز تا شش روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۳۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.

د) از پنج روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.

ه) از ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود میهمان، مبلغ ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.

تبصره ۱: چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت در هتلی، بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف شد، هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.